Договір Оферти

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

1.1. Дана пропозиція є офіційною пропозицією ФОП Лукʼяненко Н.Г., яка виставляється як оферта (далі у тексті – “Виконавець”) для укладення Договору купівлі-продажу товарів (послуг) за допомогою дистанційного засобу, а саме через Інтернет-магазин, зазначеного як “Інтернет-магазин” (доступний за адресою https://dokaz.sumy.ua).

1.2. Прийняття Замовником оферти Виконавця (акцепт) на укладення електронного договору купівлі-продажу товару (послуг) вважається повним та безумовним в момент оплати Замовником товару (послуги) відповідно до умов цього Договору, у строки та за цінами, визначеними на Інтернет-магазині Виконавця.

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

2.1. У цьому контексті терміни мають такі значення, якщо інше не визначено:

  • Інтернет-магазин: Засіб, що відповідно до Закону України “про електронну комерцію”, використовується для представлення та реалізації товарів, робіт або послуг через електронні угоди.
  • Виконавець: Суб’єкт, який реалізує товари (послуги), представлені на Інтернет-сайті.
  • Замовник: Фізична або юридична особа, яка уклала з Виконавцем Договір на умовах, визначених у даному документі.
  • Товар (послуга): Платні або безоплатні послуги, що надаються дистанційно за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Замовник зобов’язується оплатити та прийняти товар (послугу), в той час як Виконавець зобов’язується передати власність товару (послуги) Замовнику відповідно до умов цього Договору.

Цей Договір регулює купівлю-продаж товарів (послуг) через Інтернет-магазин, включаючи:

  • Добровільний вибір Замовником товару (послуги) в Інтернет-магазині;
  • Самостійне оформлення Замовником товару (послуги) в Інтернет-магазині;
  • Оплату Замовником товару (послуги), оформленого в Інтернет-магазині;
  • Обробку та доставку товару (послуги) Замовнику відповідно до умов цього Договору.

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

4.1. Замовник має право оформити замовлення на будь-який товар (послугу), представлений на веб-сайті Інтернет-магазину.

4.2. Кожна позиція може бути включена в замовлення в будь-якій кількості.

ПОРЯДОК ОПЛАТИ ТОВАРУ (ПОСЛУГИ)

5.1. За товари (послуги), надані Виконавцем, Замовник зобов’язується сплатити винагороду згідно з чинними тарифами Виконавця, які розміщені в Інтернет-магазині.

5.2. У випадку ненадходження коштів, Інтернет-магазин залишає за собою право анулювати замовлення.

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН:

6.1. Виконавець має право:

В односторонньому порядку припинити надання товару (послуг) за цим договором у разі порушення Замовником умов цього договору.

6.2. Замовник зобов’язаний:

Оплатити та отримати товар (послугу) відповідно до умов цього договору.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. Замовник, користуючись доступом до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за будь-яку шкоду, заподіяну його діями, навіть у випадку, якщо під його логіном здійснювалися дії іншої особи, особам або їх майну, юридичним особам, державі чи моральним принципам.

7.2. У випадку обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього договору. Обставини непереборної сили – це події надзвичайного, непередбаченого характеру, які виключають або об’єктивно заважають виконанню цього договору і настання яких Сторони не могли передбачити та запобігти розумними способами.

7.3. Сторони прикладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.

ІНШІ УМОВИ

8.1. Внесення змін до цього договору в односторонньому порядку за умови попередньої публікації його на веб-сайті https://dokaz.sumy.ua є правом інтернет-магазину.

8.2. Метою створення Інтернет-магазину є організація дистанційного продажу товарів (послуг) через Інтернет.

8.3. Замовник несе відповідальність за достовірність інформації, вказаної при оформленні замовлення послуги. Здійснюючи акцепт (оформлюючи замовлення та оплачуючи послугу), Замовник надає Виконавцю свою беззастережну згоду на збір, обробку, зберігання та використання своїх персональних даних згідно із ЗУ «Про захист персональних даних».

8.4. Оплата Замовником замовлення, оформленого в Інтернет-магазині, означає повну згоду Замовника з умовами договору купівлі-продажу (публічної оферти).

8.5. Фактичною датою електронної угоди між сторонами є дата прийняття умов, відповідно до ст. 11 Закону України «Про електронну комерцію».

8.6. Інформація, надана Замовником, є конфіденційною. Інтернет-магазин використовує цю інформацію виключно для надання послуг, відправлення повідомлень Замовнику, доставки послуг, здійснення взаєморозрахунків і ін.

ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

10.1. Електронний договір вважається укладеним з моменту отримання особою, яка направила пропозицію про укладення такого договору, відповіді щодо прийняття цієї пропозиції в порядку, визначеному частиною шостою статті 11 Закону України “Про електронну комерцію”. Звертаємо увагу, що інтернет-магазин залишає за собою право надавати право користування інтернет-платформою фізичним, ФОП та юридичним особам для реалізації товарів (послуг) відповідно до законодавства України.